top of page

Obchodní podmínky

Přečtěte si tyto podmínky pečlivě. Obsahují důležité informace o vašich právech a povinnostech.

1. Smluvní strany a vymezení poskytované služby

1.1. Poskytovatelem služby se rozumí DNA Diagnostické Centrum s.r.o., IČO: 06136681 se sídlem Bucharova 12, Praha 5, 15800, zapsaná v OR spisová značka C 276839 vedená u Městského soudu v Praze (dále „příkazník“).

1.2. Odběratelem služby – zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba objednávající si služby společnosti v oboru DNA analýzy, tak jak plyne ze zveřejněné nabídky příkazníka na www.dnacenter.cz (dále jen „příkazce“).

1.3. Poskytovanou službou se rozumí obstarání či zprostředkování DNA analýzy (DNA profilace a identifikace) DDC akreditovanou laboratoří, splňující požadavky ISO 17025 a AABB, a to dle odborné volby příkazníka, zejm. v závislosti na druhu analýzy a podkladového biologického vzorku, jakož i jeho množství a kvality; mezi příkazníkem a příkazcem tak dochází k uzavření nepojmenované smlouvy příkazního typu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to k okamžiku, kdy přijetí objednávky příkazníkem bude potvrzeno příkazci odesláním akceptace jeho objednávky. Takto uzavřená smlouva se řídí těmito podmínkami ve znění, které byly zveřejněny v době uzavření smlouvy a zaslány spolu s akceptací objednávky příkazci. Rozhodným právem hmotným se volí český právní řád.

1.4. Závěrem z poskytnuté služby je výsledek analýzy.

 

2. Odběr podkladového vzorku k DNA analýze

2.1. “Chain-of-Custody” se rozumí postup, kdy k odběru vzorku dochází příkazníkem nebo třetí nezávislou osobou určenou příkazníkem oproti předložení dokladu totožnosti osobou, z níž dochází k odběru vzorku; tento postup jako jediný zaručuje, s pravděpodobností hraničící s jistotou, správnou identifikaci původce vzorku a zachování integrity vzorku do okamžiku samotné DNA analýzy.

2.2. “Domácí Test” (také “Osobní Odběr” či “Informativní Test”), jakož i jakýkoliv jiný odběr vzorku bez dodržení všech podmínek dle odst. 2.1 tohoto článku, se rozumí postup, kdy k odběru vzorku dochází příkazcem a jeho následnému doručení příkazníkovi (poštou, kurýrem, osobně apod.) bez zaručené identifikace původce vzorku a integrity vzorku; vzorek je pak přiřazen k osobě, kterou označí příkazce spolu s jeho dodáním příkazníkovi. Výsledek analýzy tak nemá žádného významu pro soudní a jiná řízení či další právní závěry, pokud příkazce neprokáže, že zkoumaný vzorek pochází z osoby, která je popsána ve výsledku analýzy jako původce. V tomto případě nese veškerou odpovědnost příkazce, zejména za vady majíc původ v nesprávném odběru vzorku či záměny původce vzorku.

2.3. Pokud není zaviněno příkazníkem, že se nepodaří z podkladového vzorku, odebraného jinak než metodou “Chain-of-Custody”, vygenerovat profil DNA, zejm. kvůli nedostatečnému množství, kvalitě nebo znečištění DNA vzorku, pak vzniká příkazníkovi právo na požadování dodatečné ceny (poplatku za opakovaný odběr a analýzu vzorku) podle ceníku, zveřejněného v době učinění objednávky příkazcem a zaslaného příkazci spolu s akceptací objednávky příkazníkem.

 

3. Cena služby

3.1. Celková cena služby je uvedena v potvrzené objednávce příkazce, kterou příkazce obdrží od příkazníka, jíž akceptuje jeho objednávku ve zvolením rozsahu příkazcem, přičemž cena odpovídá vždy ceně zveřejněné na internetových stránkách příkazníka, resp. ceně uvedené v konečném přehledu objednávky před jejím odesláním příkazcem příkazníkovi; cena služby je tedy konečná a zahrnuje odměnu příkazníka a laboratoře provádějící analýzu DNA vč. nákladů s tím spojených s výjimkou odběrové sady vzorku.

3.2. Cena služby podle odst. 3.1. těchto podmínek je splatná spolu s odesláním objednávky příkazcem, pokud zvolil platbu on-line (platební kartou aj.), jinak na požádání příkazníka (dobírkou aj.).

3.3. Smluvní strany si dohodou prohlašují, že odst. 3.1. těchto podmínek dochází ke konečnému vyúčtování poskytnuté služby.

3.4. Pokud si příkazce nevyzvedne zásilku, kterou mu příkazník zaslal v souladu s poskytnutím služby, např. se rozumí zaslání objednané odběrové sady vzorku či výsledek analýzy, zavazuje se nahradit příkazníkovi účelně vynaložené náklady na takové zaslání, spolu s paušalizovanou náhradou škody za takové protiprávní jednání příkazce, které se určuje částkou ve výši 10% z ceny testu podle ceníku, zveřejněného v době učinění objednávky příkazcem a zaslaného odkazu na něj příkazci spolu s akceptací objednávky příkazníkem, a to z titulu tímto sjednané smluvní pokuty; příkazník má právo se domáhat náhrady škody vyšší, pokud její výše přesahuje smluvenou – uvedenou výši smluvní pokuty. Storno poplatek za zrušení objednávky po odeslání odběrové sady či odběru vzorků je 500 Kč + 15% z celkové účtované částky (viz objednávka).

 

4. Doba poskytnutí služby a předání výsledku analýzy

4.1. Příkazník začne s poskytování sjednané službu bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy s příkazcem, přičemž výsledky běžné analýzy odešle příkazci do avizovaného data za předpokladu, že je vzorek vhodný k analýze a obsahuje potřebnou DNA k úspěšnému dokončení testu vč. řádně vyplněné průvodní dokumentace, délka analýzy je podmíněna především kvalitou vzorku.

4.2. Příkazce bere na vědomí, že si tak sám při objednávce ovlivňuje délku doby, za níž obdrží výsledek DNA analýzy. Zároveň v závislosti na příkazcem zvoleném způsobu dodání podkladového vzorku příkazníkovi, jakož i způsobu doručení odběrové sady vzorku od příkazníka, si příkazce délku takové doby rovněž ovlivňuje sám; příkazce prohlašuje, že si je vědom, že při distančním styku s příkazníkem (skrze poštovní služby, přepravní služby, kurýrní služby aj.) neodpovídá příkazník za jakékoliv prodlevy s poskytnutím služby, které jsou běžně spojeny s takovýmto distančním způsobem, jakož i doba, po níž dochází k dálkovému doručování, se nezapočítává do doby poskytnutí služby.

4.3. Výsledky analýzy příkazník předá příkazci, pokud výslovně do takového okamžiku prokazatelně nepožádal příkazce, aby se předání uskutečnilo směrem k jiné osobě (zástupci). Osoba označená příkazcem za původce vzorku má vždy právo na vydání jedné kopie protokolu, pokud jej u příkazníka uplatní.

4.4. Předání výsledků analýze se uskutečňuje elektronickou formou (odesláním e-mailu příkazci či příkazcem určenému zástupci). Požaduje-li příkazce zaslání písemného vyhotovení originálu protokolu, učiní tak příkazce za cenu podle ceníku, zveřejněného v době učinění objednávky příkazcem a zaslaného příkazci spolu s akceptací objednávky příkazníkem. K předání výsledků analýzy není příkazník povinen, pokud není uhrazena sjednaná úplata (odměna příkazníka) či náklady spojené s obstaráním či zprostředkováním (cena odběrových sad vzorku, odměna laboratoře aj.), tak jak stanoví čl. III. odst. 3.1. těchto podmínek.

4.5. V případě, že by nebylo možné dokončit analýzu z důvodu dodání nekvalitních/nepoužitelných vzorků příkazcem, záměrně nebo i bez vědomí příkazce, nebude příkazníkem poskytnuta žádná náhrada jelikož práce na dodaných vzorcích byla provedena.

5. Odmítnutí poskytnutí služby

5.1. Příkazník se vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby, i když byla objednávka z jeho strany akceptována (smlouva mezi stranami uzavřena), pokud má podezření, že:

1) vzorky byly nebo budou získány nezákonně, nebo

2) výsledky budou použity pro nelegální, nemorální, nesprávný nebo neetický účel, nebo

3) existuje střet zájmů se stávajícím klientem příkazníka, nebo

4) kvalita služby příkazníka by jinak mohla být ohrožena, například v případě, že objem práce vyžaduje, aby žádné nové případy nebyly přijímány po dobu určitou, kromě případu nouze, anebo

5) příkazník má jiné rozumné důvody odmítnout službu.

5.2. Právo odmítnout poskytnutí služby příkazník realizuje za podmínek dle odst. 5.1. tohoto článku zasláním prostého sdělení o odmítnutí poskytnutí služby do okamžiku uzavření smlouvy (akceptace objednávky) anebo zasláním téhož sdělení spolu s odstoupením od smlouvy bez poskytnutí odstupného.

5.3. Pokud dojde k oprávněnému odmítnutí poskytnutí služby, prohlašuje příkazce, že nahradí příkazníkovi veškeré škody, které vznikly jednáním příkazníka, zakládajíc důvod k oprávněnému odmítnutí poskytnutí služby příkazníkem.

 

6. Povinnosti příkazce

6.1. Příkazce je odpovědný za odeslání všech jím odebraných vzorků informací, včetně listin, požadovaných k poskytnutí služby, včetně této jeho odpovědnosti vůči laboratoři; nejsou-li listinné dokumenty řádně vyplněné, není příkazník a laboratoř schopna splnit své závazky podle těchto podmínek a v tomto případě příkazník a laboratoř nenese žádnou odpovědnost, zejména za vady či odchylky výsledků analýzy, to vše do doby, dokud nebude předmětná povinnost příkazce řádně splněna.

6.2. Pokud v důsledku nesplnění povinnost příkazce dle odst. 6.1. tohoto článku (nebo vybraného zástupce) je příkazník nucen zrušit analýzu DNA laboratoří, vyhrazuje si právo požadovat na příkazci zaplacení smluvní pokuty ve výši podle ceníku, zveřejněného v době učinění objednávky příkazcem a zaslaného příkazci spolu s akceptací objednávky příkazníkem.

6.3. Příkazce je povinen při odběru vzorků postupovat zákonně s šetřením práv a oprávněných zájmů osob dotčených nejen odběrem vzorku, ale výsledky analýzy; v případě metody odběru “Chain-of-Custody” zákonnost, morálnost a nepoškození práv uvedených osob posuzuje příkazce a takový řádný stav prohlašuje příkazníkovi k okamžiku, který těsně předchází samotný odběr.

6.4. Prokázat pravdivost obsahu listinné dokumentace k odebranému vzorku (dotazníku), včetně pravosti podpisů původců vzorku, je v každém případě dohodou stran povinností příkazce. Při každém odběru vzorku je povinností příkazce prokázat, že vzorek pochází z osoby, která je v listinné dokumentaci označena za původce vzorku. Pokud k odběr vzorku nedochází za přítomnosti příkazníka, je povinností příkazce si pečlivě zkontrolovat, že spolu s odběrem vzorku vyplnil každý původce vzorku dotazníkovou listinu ke vzorku úplně, pravdivě, bez zamlčení jakýchkoliv podstatných okolností a za připojení kopie takového dokumentu dle uvážení příkazce, z něhož bude ve spojení s dotazníkem pro příkazníka, třetí nezávislou osobu určenou příkazníkem k odběru a příslušnou laboratoř, možné identifikovat skutečného původce vzorku; bude-li se jednat o kopii osobního dokladu, tak je povinností příkazce zajistit, že na kopii se bude nacházet text „Souhlasím s poskytnutím kopie tohoto dokladu“ a vlastnoruční podpis původce vzorku (tj. osoby, jejíž kopie dokladu byla pořízena).

6.5. Příkazce je povinen vůči příkazníkovi uvádět jen pravdivé a úplné informace.

6.6. Příkazce je povinen dostát svým závazkům plynoucím z uzavření smlouvy a veškeré placení vůči příkazníkovi činit z platebními prostředky, kterými je oprávněn disponovat. Vlastnické právo k výsledkům analýzy přechází na příkazce až zaplacením všech úplat a náhrad nákladů podle uzavřené smlouvy, ve znění těchto podmínek.

 

7. Ostatní ujednání

7.1. Tyto podmínky jsou aplikovány mezi smluvními stranami s vyloučením všech ostatních podmínek, včetně jakýchkoli podmínek příkazce, ať již budou vzneseny jakkoliv a kdykoliv vůči příkazníkovi, nebudou-li takové podmínky příkazce výslovně příkazníkem akceptovány; výslovně znamená, že reakce příkazníka na komunikaci příkazce není považována za přijetí jakýchkoli podmínek příkazce, pokud není toto přijetí výslovně vyjádřeno.

7.2. Smluvní strany si ujednávají rozvazovací podmínku smlouvy uzavřené podle čl. I. odst. 1.3. těchto podmínek pro případ, že příkazce nezaplatí sjednanou úplatu (odměnu příkazníka) či náklady spojené s obstaráním či zprostředkováním (cena odběrových sad vzorku, odměna laboratoře aj.), jakož i hrubě poruší svoje povinnosti jako příkazce dle uzavřené smlouvy a těchto podmínek, přičemž k rozvázání platnosti a účinnost smlouvy dojde tehdy, kdy příkazník takovou skutečnost oznámí příkazci za splnění uvedených předpokladů (nezaplacení); v takovém případě neztrácí příkazník a laboratoř právo na svojí odměnu v rozsahu, v jakém došlo ke splnění smluvních povinností vůči příkazci (v rozsahu poskytnuté služby), včetně práva na náhradu účelně vynaložených nákladů.

7.3. Příkazník může být činný jako zprostředkovatel také pro příslušnou – zvolenou akreditovanou laboratoř.

7.4. Příkazník není povinen dále archivovat dokumentaci k poskytnuté službě, vč. podkladových vzorků a výsledků analýzy, a to od okamžiku, kdy zašle do dispozice příkazce výsledek analýzy.

7.5. Dojde-li ke zpoždění dodávky oproti lhůtám dle čl. IV. odst. 4.1. těchto podmínek z důvodů na straně příkazníka či jím zvolené laboratoře, ujednávají si smluvní strany, že příkazce určí v písemné listinné formě příkazníkovi přiměřenou náhradní lhůtu k předání výsledků analýzy; pokud ani v této lhůtě nedojde k předání protokolu příkazci, ujednávají si smluvní strany (majíc společný zájem na kvalitě výsledků DNA analýzy), že příkazník písemně informuje příkazce o tom, jaké vážné důvody brání k předání, včetně určení nové přiměřené lhůty k předání výsledků analýzy.

7.6. Příkazce bere na vědomí, DNA testy jsou obecně velmi přesné, nicméně nelze na 100% vyloučit jejich chybovost nebo odchylku; proto klient případnou povinnost k náhradě škody příkazníka, která by příkazci mohla vzniknout chybou či odchylkou, k níž by došlo i přes dodržení všech standardů akreditované laboratoře a povinností příkazníka, limituje zaplacenou výši úplaty za poskytnutou službu. Zároveň příkazce prohlašuje, že poskytnutím takové výše odškodění příkazníkem při prokázání chyby či odchylky příkazcem, budou veškeré jeho nároky mezi smluvními stranami považovány za vypořádány. Práva příkazce z chyb a odchylek dohodou stran zanikají, pokud nebudou oznámeny příkazníkovi do 14-ti dnů od okamžiku, kdy se výsledek analýzy dostane do dispozice příkazce.

7.7. Příkazník bude usilovat vždy o rychlé a pečlivé posouzení žádostí a přezkoumání námitek, včetně vysvětlení svého postoje příkazci. Příkazník si však z opatrnosti vyhrazuje právo nediskutovat o výsledcích poskytnuté služby s příkazcem ani původcem vzorku, včetně dalších osob, které jednají v zastoupení či zájmu uvedených. Příkazník přitom prohlašuje příkazci, že si klade za cíl poskytovat vysoce kvalitní služby za všech okolností. Pokud příkazce není spokojen s poskytnutou službou, má právo do 14-ti dnů od okamžiku, kdy se výsledek analýzy dostane do jeho dispozice příkazce, vznést písemnou žádost o kontrolu výsledků analýzy u příkazníka či uplatnit jiné námitky; marným uplynutím této lhůty tato jeho práva dohodou smluvních stran zanikají.

7.8. Na požádání se bude příkazník snažit poskytnout co nejvíce informací příkazci o službách, které poskytuje, a nejúplnější obraz o interpretaci výsledků, ale příkazce se musí rozhodnout sám, zda služby, které nabízí, jsou vhodné pro konkrétní účel příkazce. Stejně tak příkazce prohlašuje, že měl dostatek času před uzavřením smlouvy s příkazníkem k tomu, aby se zorientoval v charakteru poskytovaných služeb příkazníkem, včetně předchozí možnosti konzultace s jinými odborníky v oboru DNA analýz a právním zástupcem, to vše dle svého vlastního uvážení.

Odběratel služby – zákazník jako smluvní strana „příkazce“ prohlašuje, že na podmínky shora uvedené by nepřistoupil, kdyby se s nimi neseznámil, neporozuměl jim v jednotlivostech i celku a nesouhlasil tak s nimi.

 

Za poskytovatele služby jako smluvní strany „příkazník“ se přistoupení k těmto podmínkám rovněž prohlašuje:

DNA Diagnostické Centrum s.r.o., IČO: 06136681 se sídlem Bucharova 12, Praha 5, 15800, zapsaná v OR spisová značka C 276839 vedená u Městského soudu v Praze

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. DDC0524CR

bottom of page