top of page

GDPR

Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

 

 

Základní informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na  zpracování  Vašich osobních údajů ze strany společnosti DNA Diagnostické Centrum s.r.o., Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací  o  zpracovávání  a  ochraně  Vašich  osobních údajů ze strany DNA Diagnostické Centrum s.r.o., ve vztahu ke kterým je spol. DNA Diagnostické Centrum s.r.o., v pozici provozovatele. Podrobnější informace o  zpracovávání  a  ochraně  osobních  údajů  jsou  zveřejněny  na naší webové stránce https://dnacenter.com/ceska-republika/o-nas/ochrana-soukromi.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme, jejich získávání

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme,  a  jejichž  rozsah  se  liší  zejména  podle  typu poskytovaných služeb (testování DNA), zahrnují zejména Vaše:

(1) jméno a příjmení; (2) kontaktní údaje (včetně e -mailové  adresy  a  telefonního čísla); (3) rodné  číslo; (5) datum narození; (6) pohlaví; (7) číslo identifikačního dokladu; a  (9)  jiné   osobní  údaje,  pokud   jsou   nutné   v  souvislosti s poskytováním služeb ze strany spol. DNA Diagnostické Centrum s.r.o.. Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při zpracování nabídky, uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dalších partnerů, poskytovatelů zdravotní péče či jiných osob, které nám poskytnou údaje související s Vaším  případem nebo u kterých si tyto údaje ověřujeme.

 

Využití osobních údajů

Vaše osobní údaje využíváme zejména na:

 • poskytování a zprostředkování testu DNA;

 • ověření Vaší totožnosti a plnění dalších povinností, které nám ukládají právní předpisy;

 • komunikaci s Vámi a správu  našeho  smluvního  vztahu  včetně  ověřování Vašich pokynů;

 • analýzu, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;

 • řešení Vašich dotazů a/nebo stížností;

 • monitorování kvality našich produktů a služeb;

Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat  Vaše  osobní údaje,  závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože (1) je to nezbytné pro účely  uzavření  nebo plnění smlouvy s Vámi; (2) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností; (3) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s poskytnutím  našich služeb,  pro  účely  cenotvorby  našich  produktů, uplatňování nároků ze smluv); (4) jste  nám  na  zpracovávání  Vašich osobních údajů poskytli kdykoli odvolatelný souhlas.

V případě, že je na  zpracování  osobních  údajů  (včetně  zvláštních  kategorií)  nezbytný souhlas a Vy se rozhodnete ho neudělit či odvolat, může se  stát,  že  nebudeme moci provést úkony nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout určité produkty nebo služby.

 

Poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsme oprávněni poskytnout:

 • orgánům,  kterým  máme  případnou  povinnost  poskytovat  osobní   údaje, včetně policie, soudů a orgánů činných v trestním řízení;

 • poskytovatelům služeb, kteří  nám  poskytují  služby  související  s  naší  činností;

 • lékařům a poskytovatelům zdravotní péče;

 • jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika  jakož  i  subjektům  se  sídlem  mimo EHP a poskytovatelům informačních nebo jiných služeb.  V  případě  přenosů  mimo EHP, zajistíme ochranu  Vašich  údajů  prostřednictvím  uzavření  příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím  jiných  záruk.

Práva spojená se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace  o  tom,  jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument);

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí  dalších  informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany spol. DNA Diagnostické Centrum s.r.o.;

 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především  pokud  (a)  již  nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí  být  vymazány  podle  právních  předpisů;

 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete  Vy  pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše  oprávněné  důvody  převažují nad Vašimi zájmy,

 • právo podat námitky  proti  zpracovávání  Vašich  osobních  údajů  v  případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu  nebo  (b)  pro  účely  našich oprávněných zájmů;

 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

 

Ochrana osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická  a  organizační  opatření  zejména  na  ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

Další informace

Pokud máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu spol. DNA Diagnostické Centrum s.r.o. pro  oblast  ochrany  osobních  údajů,  a  to  telefonicky  na tel. č. 234093841, elektronicky  na  adrese  gdpr@dnacenter.cz  nebo  písemně na korespondenční adrese společnosti: Československého exilu 2062/8, 14300 Praha 4.

bottom of page