top of page

ĐẶT HÀNG KIỂM TRA MỐI QUAN HỆ

Các xét nghiệm DNA của chúng tôi về họ hàng xa ( anh chị em, ông bà, chú/dì, nhiễm sắc thể Y và X, mtDNA, v.v.) dựa trên việc kiểm tra đa hình STR ở những người được thử nghiệm. Mỗi mẫu được kiểm tra ít nhất hai lần (QUY TRÌNH KÉP) và khi loại trừ mối quan hệ họ hàng sinh học, chúng tôi kiểm tra một lần nữa, tức là. rằng mẫu được kiểm tra 3 lần trước khi chúng tôi đưa ra kết quả.

 

Việc lấy mẫu cho các xét nghiệm DNA này có thể được thực hiện một cách thoải mái tại nhà riêng của bạn.

bottom of page